Sendom

Domov seniorov

SenDom – Domov seniorov je neverejným poskytovateľom občianskeho združenia SOCIETAS, ktorý v súlade s rozhodnutím o registrácii poskytuje tieto služby:

  • „zariadenie pre seniorov“ podľa §35 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • „zariadenie opatrovateľskej služby“ podľa §36 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naším poslaním je vytvoriť bezpečné, pokojné a kvalitné prostredie seniorom so zníženou sebestačnosťou, ktorých zdravotný stav alebo vek si vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Poskytovať sociálnu službu tak, aby mohli svoju „jeseň života“ prežiť aktívne a dôstojne, motivovať ich k samostatnosti a k zachovaniu väzieb s rodinou a ďalšími blízkymi osobami a tým umožniť aktívny spôsob života i napriek vysokému veku a fyzickým obmedzeniam.

Dom dôchodcov je vzdialený približne 34 km od Bratislavy s dobrou dostupnosťou, vrátane cesty po diaľnici. Nachádza sa v okresnom meste Senec.

Cieľom poskytovanej služby je umožniť v čo najvyššej možnej miere zapojenie seniorov do bežného života spoločnosti s ohľadom na jeho zdravotný stav a aktuálne potreby k jeho spokojnosti.

Ako nás nájdete

Športová 3, Blatné0918 582 353info@sendom-societas.sk