Poskytované služby

Sociálna služba v SenDom –  v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby je poskytovaná na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov − poskytuje sociálnu službu na základe uzatvorenej zmluvy s klientmi  na dobu neurčitú. Kapacita zariadenia pre seniorov je 26 miest.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na základe uzatvorenej zmluvy s klientmi na dobu určitú a to na maximálne 1 rok. Služba je poskytovaná plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 8 miest.

Základné činnosti poskytovanej služby
SenDom – Domov seniorov poskytuje mobilným, imobilným, resp. čiastočne imobilným seniorom, ktorí si vyžadujú komplexnú starostlivosť, tieto základné služby:

 • nepretržitá starostlivosť o seniorov
 • poskytovanie stravy podľa požiadaviek seniorov a zásad zdravej výživy (5-krát denne, u diabetikov 6-krát denne)
 • poskytovanie ubytovania – televízor s káblovou televíziou, kúrenie a chladenie v podlahe, vlastné sociálne zariadenie, signalizácia na privolanie personálu
 • pranie, upratovanie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu
 • pomoc pri osobnej hygiene
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • záujmová činnosť a aktivizačné činnosti (podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenie; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši)
 • pomoc pri uplatňovaní práv a záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí
 • voľné návštevné hodiny pre maximálnu spokojnosť klientov a jeho blízkych

 

Súkromné služby poskytované v areáli SenDom:

 • pedikúra
 • kadernícke služby
 • rehabilitácia, masáže