Poskytované služby

SenDom –  zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby – dom dôchodcov poskytuje sociálnu službu  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Zariadenie pre seniorov − poskytuje sociálnu službu na základe uzatvorenej zmluvy s klientmi  na dobu neurčitú. Kapacita zariadenia pre seniorov je 26 miest.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na základe uzatvorenej zmluvy s klientmi na dobu určitú a to maximálne 1 rok. Služba je poskytovaná plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia opatrovateľskej služby je 8 miest.

Základné činnosti poskytovanej služby
SenDom – Domov seniorov poskytuje mobilným, imobilným, resp. čiastočne imobilným seniorom, ktorí si vyžadujú komplexnú starostlivosť, tieto základné služby:

 • nepretržitú starostlivosť o seniorov
 • stravu podľa požiadaviek seniorov a zásad zdravej výživy (5-krát denne, u diabetikov 6-krát denne)
 • ubytovanie (televízor s káblovou televíziou, podlahové kúrenie a chladenie , vlastné sociálne zariadenie, signalizáciu a privolanie personálu)
 • pranie, upratovanie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva
 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu
 • pomoc pri osobnej hygiene
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • záujmová činnosť a aktivizačné činnosti (podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i mimo zariadenie; zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši)
 • pomoc pri uplatňovaní práv a záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí
 • voľné návštevné hodiny pre maximálnu spokojnosť klientov a jeho blízkych

Súkromné služby poskytované v areáli SenDom:

 • pedikúra
 • kadernícke služby
 • rehabilitácia, masáže