O nás

SenDom – Domov seniorov je neverejným poskytovateľom občianskeho združenia SOCIETAS, ktorý v súlade s rozhodnutím o registrácii poskytuje tieto služby:

  • „zariadenie pre seniorov“ podľa §35 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • „zariadenie opatrovateľskej služby“ podľa §36 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Našou prioritou je poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klienti sú naším partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Každodenná a kvalitná starostlivosť o našich seniorov

Vytváranie prostredia, v ktorom sa seniori budú cítiť bezpečne a spokojne

Aktívna účasť seniorov na organizovaní programu, života v zariadení

Láskavý prístup personálu ku klientom

Individuálny prístup k potrebám, schopnostiam, želaniam každého seniora

Tvorivé vypĺňanie voľného času našich seniorov s dôrazom na ich záujmy, záľuby, tradície a zvyky

Aktivizácia a podpora seniorov v samostatnosti, sociálnom kontakte so svojimi rovesníkmi i s rodinou