Ako sa stať našim klientom

Postup a podmienky prijatia do zariadenia vyplývajú zo Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z..
V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné vyplniť, resp. predložiť nasledovné tlačivá:

  • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu pre zariadenie pre seniorov alebo zariadenie opatrovateľskej služby
  • Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby – priložená nižšie
  • Lekársky nález od všeobecného lekára, resp. prepúšťacia správa z hospitalizácie

Postup na získanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Na sociálnom oddelení mestského úradu alebo obecného úradu v mieste trvalého bydliska podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je vyjadrenie lekára ( lekársky nález) o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý musí vyplniť a potvrdiť ošetrujúci lekár. Na základe tohto lekárského nálezu bude vypracovaný zdravotný posudok. Na základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa, individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti vypracuje pracovník oddelenia sociálnych služieb sociálny posudok. Výsledkom je stupeň odkázanosti na sociálnu službu (určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté / príloha č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Postup pri bezodkladnom, život alebo zdravie ohrozujúcom prípade klienta

Podľa § 8 odst. 6 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, v prípade bezodkladnej, život a zdravie ohrozujúcej situácií, uzatvára naše zariadenie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb po dohode s príslušným obecným úradom alebo mestským úradom. Po uzatvorení zmluvy klient dodatočne požiada príslušný obecný alebo mestský úrad o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následne Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Žiadosť o poskytnutie služby

Zoznam odporúčaných vecí pri príjme

Cenník SenDom – ZpS

Cenník SenDom – ZOS