Voľný čas

Záujmová činnosť podľa zákona o sociálnych službách je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o seniorov aj v našom zariadení. Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich obyvateľov. V našom zariadení sa snažíme o zmysluplné napĺňanie voľného času s ohľadom na vek, schopnosti, potreby a záujmy našich obyvateľov.

V rámci záujmovej činnosti zabezpečujeme pre našich seniorov aktivity s prvkami biblioterapie (čítanie kníh, prerozprávanie príbehov, tvorba príbehov), muzikoterapie, (spievanie, počúvanie hudby) aromaterapie (odbúravanie stresu pomocou vôní), reminisenčnej terapie (metóda vyvolania spomienok prostredníctvom rôznych podnetov napr. pomocou starých fotografií, pracovných nástrojov), arteterapie (terapia umením). V rámci pracovnej terapie sa staráme o spoločné priestory a záhradu v našom areáli.

Ďalšími aktivitami vo voľnom čase sú:

  • spoločenské hry
  • prechádzky po okolí
  • prednášky a besedy
  • hudobné a tanečné podujatia a vystúpenia, návštevy divadla, výlety
  • spoločné posedenia
  • canisterapia, ornitoterapia
  • bohoslužby, biblické hodiny
  • dodržiavanie tradícií, sviatkov a zvyklostí

Kognitívny tréning
V našom zariadení prebiehajú pravidelne kognitívne tréningy. Kognitívny tréning – precvičovanie poznávacích schopností dokáže oddialiť nástup tzv. neúspešného starnutia a spomaliť zhoršovanie pamäti, myslenia, vyjadrovania sa.

Koncept zmyslovej aktivizácie
Sme jedno z prvých zariadení na Slovensku, ktoré zaviedlo koncept Zmyslovej aktivizácie do starostlivosti o seniorov. Zmyslová aktivizácia umožňuje našim seniorom žiť v našom zariadení samostatne, aktívne, zmysluplne a dôstojne. Stimuluje zmysly človeka, ktoré sú kľúčom k jeho schopnostiam. K aktivizácii využívame predmety a činnosti bežného dňa, obrázky, slová, vône ako aj zvuky. V rámci zmyslovej aktivizácie pracujeme s biografiou človeka, s jeho životným príbehom, citlivo komunikujeme a vedieme človeka k spracovaniu a prijatiu vlastného života. Pri zmyslovej aktivizácii sa naši klienti vracajú späť do svojich životov. Oživujeme im spomienky na to, čo všetko patrí do ich životov. Sú zase tými, kým kedysi boli a kým stále sú.

Validácia
Je spôsob komunikácie, pri ktorej je dôležité akceptovanie emócií človeka s demenciou, uznanie jeho hodnoty a empatické pochopenie jeho potrieb.